بسته هاي پيامکي سامانه بصورت پله اي و از بسته با امکانات حداقلي شروع شده و با توجه به نيازهاي کاربران افزايش مي يابد همچنين امکان ارتقاء بسته هاي پيامکي وجود داشته و در صورت تمايل کاربران اين تغيير با کمترين زمان انجام مي پذيرد.

امکانات و ابزارها

ارسال پيامک تکي
peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
ارسال پيامک انبوه
peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
ارسال پيامک زماندار
peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
ارسال بصورت منطقه اي
peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
ارسال هدفمند مشاغل
peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
ارسال بصورت تدريجي
peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
ارسال براساس سن و جنسيت
peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
ارسال براساس دکل مخابراتي
peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
خدمات ارزش افزوده VAS
peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
ارسال هوشمند
peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
ارسال هوشمند زماندار
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
ارسال متناظر
peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
ارسال پيامک بصورت متناظر زماندار
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
ارسال پاسخ زماندار
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon
ارسال يادآور زماندار
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon
پيامک سررسيد
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-True-icon peykland-true-icon
نوبت دهي هوشمند
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-True-icon peykland-true-icon
منشي هوشمند
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon
پيامک اعتباري
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon
پيامک نيازمندي ها
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon
پيامک فلش
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon
ارسال از موبايل
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon
گزارش پيامک هاي ارسالي و دريافتي
peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
دفترچه تلفن
peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
افزايش اعتبار به مخاطبين دفترچه تلفن
peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
اضافه به ليست خودکار
peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
پيامک مناسبت ها
peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
نظرسنجي و قرعه کشي
peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
آزمون پيامکي
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon
کد خوان
peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
کد دهي
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon
شماره دهي
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon
امتياز دهي
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon
مسابقه پيامکي پيشرفته
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon
منشي پيامک
peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
ايميل پيامک
peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
ليست سياه
peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
تحليل و فيلتر پيامک
peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
انتقال ترافيک دريافت به URL
peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
پيامک اسپانسري - توليد محتوا
peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
وب سرويس و API
peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
آزمايشگاه پيامک
peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
کنترل سامانه از راه دور
peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
پيامک بين المللي
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon
قابليت درج لوگو اختصاصي
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon
بازگشت اعتبار پيامک هاي ناموفق
peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
سرويس ساز (آب وهوا، قيمت سکه،قيمت خودرو، نتايج فوتبال،ختم قرآن و ...)
peyklandFalse-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-False-icon peykland-true-icon
خط سفارشي
peykland-False-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon peykland-true-icon
تعرفه ارسال با خط ثابت ۰۲۱
۱۳۰ ۱۲۰ ۱۱۵ ۱۱۰ ۱۰۵
تعرفه ارسال با خط ۵۰۰۰
۱۵۰ ۱۴۰ ۱۳۵ ۱۳۰ ۱۱۵
تعرفه ارسال با خط ۱۰۰۰ و ۳۰۰۰
۱۶۰ ۱۵۰ ۱۴۰ ۱۳۰ ۱۲۰
تعرفه ارسال با خط ۲۰۰۰
۱۷۰ ۱۶۵ ۱۵۵ ۱۴۰ ۱۳۰
سفارش آنلاين (قيمت به ريال)
۵۹۰۰۰۰ ۱۵۹۰۰۰۰ ۲۳۹۰۰۰۰ ۲۹۹۰۰۰۰ ۵۹۹۰۰۰۰