ورود به سامانه پیامکیجهت ورود به سامانه پیامکی روی دکمه فوق کلیک نمایید

ارسال متناظر پیامک

ارسال متناظر
در قسمت ارسال متناظر شما می توانید برای هر شماره یک متن اختصاصی ارسال نمایید و روش کار آن به صورت دریافت یک فایل اکسل از شما بعنوان منبع و ارسال اطلاعات طبقه بندی شده داخل فایل به شرح زیر می باشد.
ستون های فایل اکسل موردنظرتان باید مطابق عکس زیر باشد.
ارسال متناظر
  • توجه فرمائید نام صفحه فعال اکسلی که اطلاعات را در آن درج می نمایید بایستی Sheet1 باشد.
  • سطر اول فایل اکسل خوانده نمی شود بنابراین از آن برای عنوان استفاده فرمائید.
  • در ادامه یکی از شماره های خود را برای ارسال مشخص نمایید.
  • فایل اکسل را بارگذاری نمایید.
  • در صورت تمایل تیک "تیک ارسال به شماره های تکراری مجاز باشد " را بگذارید تا به شماره های تکراری پیامک ارسال نشود.
  • در آخر روی گزینه ارسال کلیک نمایید.

Add a Comment