چشم انداز سامانه پیامکی پیک لندارائه خدمات مبتنی بر پیامک و سرویس های اطلاع رسانی دیگر و همچنین ارائه بسته های مبتنی بر سرویس های ارتباطی و اطلاعاتی