تفاوت ابزار ارسال تدریجی پیامک با ابزارهای دیگری همچون ارسال منطقه ای و ارسال هدفمند در مدیریت ارسال بصورت تدریجی می باشد. به این صورت که ارسال پیامک