در این قسمت شما امکان ارسال پیامک زماندار بصورت ارسال در آینده، به عبارت دیگر تنظیم تاریخ و ساعت مشخص برای ارسال را خواهید داشت و روش کار