ارسال پیامک بصورت متناظر زماندار تلفیقی از ارسال متناظر و ارسال زماندار می باشد بنابراین توصیه می کنیم قبل از پرداختن به این بخش دو قسمت مذکور را