ارسال پیامک اعتباری نوعی از ارسال می باشد که در آن به شماره های موجود در دفترچه تلفن پیامک ارسال می شود و شما می توانید در مقابل