برخی از کسب و کار ها شامل طیف خاصی از افراد می شوند که ممکن است یکی از این طیف ها جنسیت باشد که می توان براساس جنسیت