یکی از سودمندترین بخش های پنل sms پیک لند بخش ارسال پیامک سررسید می باشد و زمانی که قصد یادآوری و ارسال پیامک برای مشتری یا مخاطب خود