ارسال هوشمند زماندار تلفیقی از ارسال هوشمند و ارسال زماندار است توصیه می کنیم قبل از اقدام به ارسال پیامک به این روش دو بخش مذکور را مطالعه