این روش ساده ترین نوع ارسال پیامک محسوب شده و برای ارسال متن واحد به یک یا چند شماره مورد استفاده قرار می گیرد. برای این کار کافیست