مجتمع آموزشی پسرانه شمس یکی از مشتریان سامانه پیامکی پیک لند می باشد که در سال ۱۳۹۵ اقدام به خریداری سامانه پیامکی نموده و پس از نصب و