منظور از خدمات ارزش افزوده تلفن همراه VAS در واقع شامل سرویس هایی است که فراتر از خدمات مکالمه صوتی باشد این خدمات امکانات قابل توجهی را در